Сучасний інструментарій для управління ресурсами ОТГ

Сьогодні не тільки формування об’єднаних територіальних громад (ОТГ), а й їх подальша економічна діяльність відбуваються за умов, коли органи місцевого самоврядування не мають повної та актуальної інформації про наявні ресурси (земельні ресурси, корисні копалини інженерні мережі, виробничий потенціал), а також не володіють методологією та програмним забезпеченням для використання такої інформації у своїй роботі. Досвід компанії «БломІнфо - Юкрейн» з розробки картосхем сучасного і перспективного використання земель ОТГ свідчить, що навіть більшість землевпорядників працюють в умовах відсутності повного набору необхідних даних та інструментів для роботи. Крім того, існуючі дані неоднорідні та іноді несумісні між собою (різні форми подання, якість, системи координат, формати, структура тощо), а єдині вимоги до їх збирання взагалі відсутні. Це обумовлене тим, що впровадження єдиної методики управління ресурсами громади за допомогою геоінформаційних систем (ГІС) вимагає значних фінансових витрат - не тільки для придбання сучасних комп'ютерних засобів і необхідного програмного забезпечення, а й для оплати праці висококваліфікованого персоналу, який повинен забезпечувати технічний супровід роботи софта і «заліза». На жаль, більшість ОТГ фінансових можливостей для цього не мають - тому забезпечення ОТГ відповідними геоінформаційними ресурсами з практичної точки зору може бути досягнуте лише іншим шляхом: через створення регіональних геоінформаційних процесінгових центрів (ГІПЦ), які надаватимуть усім ОТГ можливості накопичення та обробки своїх геоданих дистанційно - коли землевпорядники, архітектори, економісти та менеджмент ОТГ працюватимуть на своїх комп’ютерах, як на автоматизованих робочих місцях (АРМ), підключених до ГІПЦ за технологією «клієнт-сервер». Сьогодні компанія «БломІнфо - Юкрейн» готова поділитись досвідом своєї роботи по створенню ГІПЦ і підключенню до нього пілотних ОТГ. Програмне забезпечення автоматизованої ГІС ОТГ реалізовано на базі системоутворюючої платформі ГІС АгсGIS компанії ЕSRІ, системи управління базами даних РоstGгеSqІ в середовище операційної системи Linux.

Програмно-технічний комплекс ГІПЦ дозволяє ефективно вирішувати наступні завдання:


1. Централізоване адміністрування роботою автоматизованої ГІС ОТГ.
2. Надання користувачам кваліфікованої консультативної допомоги з усіх питань роботи з системою управління ресурсами ОТГ.
3. Забезпечення інформаційної безпеки, цілісності й збереження баз даних, реалізація публічних геопорталів ОТГ.
4. Навчання всіх категорій користувачів ГІС ОТГ.
5. Розробка і впровадження нових програмних додатків для роботи з базою геоданих, і управління ресурсами ОТГ.
6. Формування БГД ресурсів ОТГ і створення картографічної продукції.
7. Використання системи електронного документообігу ОТГ.

Для створення ГІПЦ було використане комп'ютерне і телекомунікаційне обладнання НР, NеtАрр, Quintum, Allied Telesis та інших компаній. Система зберігання даних (СЗД) реалізована за технологією об’єктного зберігання даних в системах NetApp Storage Grid WebScale, в якій кожен файл складається з даних і метаінформації (власник, права, час модифікації і т.д.). Таке об’єктне зберігання дозволяє роз’єднати ці частини і зберігати їх у вигляді «ключ/значення», що забезпечує підвищення безпеки даних і відкриває можливості децентралізованого, розподіленого зберігання даних величезних масштабів з прозорою міграцією даних, реплікацією і прозорим перемиканням кінцевих споживачів між нодами об’єктного кластера. Базовий обсяг об’єктної СЗД NetApp Storage Grid WebScale, яка розгорнута в складі технічних засобів 1-ї черги ГІПЦ становить 144 Тб, проте в разі потреби його можна збільшити до 512 Тб і більше, а також підключити до «хмари». В основу розробки баз даних про ресурси ОТГ покладено принципи трьохрівневої архітектури ANSI/SPARC (American National Standards Institute/Standards Planningand Requirements Committee), відповідно до яких рекомендується будувати системи управління даними . Відповідно до цих принципів, в системі управління даними виділяється три рівні: зовнішній (інтерфейсний), концептуальний та внутрішній. Такий підхід забезпечує незалежний розвиток інструментів доступу та роботи з даними (зміни у порядку введення та обліку даних, розширення інструментарію для доступу та використання даних у різни цілях), концептуальної моделі даних (розвиток об’єктної моделі даних про територію ОТГ) та внутрішньої реалізації управління даними (СУБД, операційна система, мережеві засоби). Крім того, варто зауважити основну особливість баз даних про ресурси ОТГ – це геопосторові дані, що базуються як на основі чисто атрибутивних таблиць та відношеннях між об’єктами, так і на таблицях, що містять опис просторового положення та просторові відношення об’єктів. Тобто, модель даних, що зберігаються в базі даних, в основі своїй геоінформаційна на рівні сутностей та відношень, та об’єктно – реляційна на рівні системи управління базами даних. Система адміністрування регламентованого доступу користувачів гарантує персоніфікований доступ кожної ОТГ лише до її бази геоданих.

Ключовими функціями серверного програмного забезпечення ГІПЦ є:

щодо забезпечення регламентованого доступу до бази даних:

 — авторизація користувача перед початком роботи;
 — надання доступу до даних відповідно до прав користувача;
 — ведення журналу входу в систему та реєстрація внесених змін;

щодо введення нової та редагування існуючої інформації бази даних:

 — пошук та перегляд даних про земельні ділянки, будівлі, вулиці, та інші іменовані об’єкти території, а також експорт та друк результатів;
 — пошук даних про наявні в базі документи;
 — внесення нових документів, відповідно до яких вносяться або змінюються відомості до бази даних та редагування даних про внесені документи ;
 — внесення нових та редагування існуючих даних про земельні ділянки, будівлі, вулиці та інші іменовані об’єкти території відповідно до процедур, що підтверджуються посиланнями на зареєстровані в базі даних документи;

щодо повсякденного управління програмним забезпеченням:

 — введення основного довідника бази даних;
 — реєстрація та зміна статусу користувача;
 — перегляд журналу входу в систему та реєстрації внесених змін.

Інструментарій географічних інформаційних систем, призначених для обробки даних про землі переважно з метою адміністрування земель ОТГ, використовується як для просторового моделювання та аналізу даних, що зберігаються в базах геоданих ГІПЦ, APMax користувачів та інших доступних джерел (в тому числі накопичених на локальних комп’ютерах ОТГ, Публічній кадастровий карті України тощо), так і відображення результатів моделювання у вигляді документів (карти, тексти, таблиці, діаграми). Структура програмного забезпечення ГІПЦ забезпечує інтероперабельність - об’єднання інформації з різних джерел з використанням WEB – засобів для її інтеграції з геоінформаційними системами містобудівного кадастру за рахунок створення загального інформаційного простору регіону. При цьому, якщо обмін даними здійснюється шляхом виклику сервісів або відправки/отримання повідомлень, то в якості середовища для обміну можна використати регіональну сервісну шини – Enteriprise Service Bus (EBS). Таке рішення відразу ж набагато спрощує взаємодію між кожною парою систем – необхідно лише забезпечити процедури доступу до їх сервісів. Інтеграція з існуючими системами містобудівного кадастру зводиться до доопрацювання існуючих застосувань в частині створення відповідних сервісів та публікацію відповідних даних на будь – якому геопорталі. Таким чином, створений компанією «БломІнфо – Юкрейн» програмно – технічний комплекс ГІПЦ дозволив не тільки за результатами інвентаризацію наявних ресурсів в пілотних ОТГ, створити бази геоданих ресурсів громад, не тільки розробити картосхеми сучасного і перспективного використання земель, а й підготувати фахівців ОТГ для подальших кроків на шляху цифровізації, який обрала Україна.

В.В. Парахін